یکی از مواردی که باید در زمان طراحی و ساخت برج خنک کن (کولینگ تاور) در نظر گرفته شود، الزامات و نیاز های منحصر به فرد هر صنعت در حوزه برج خنک کنننده می باشد. در بسیاری از موارد مشاهده شده است که هر یک از صنایع، ویژگی های منحصر به فردی دارند و شرایط آب، نحوه خنک کاری و ویژگی های برج های خنک کننده آن متفاوت می باشد. 
با توجه به توضیحات ارائه شده، بر آن شدیم که مطالبی را به صورت تخصصی در مورد الزامات و نیازهای هر یک از حوزه های صنعت به برج خنک کن ارائه کنیم. در این بخش لینک های مربوط به هر حوزه صنعتی جهت مطالعه ارائه می گردد و مطالب جدید نیز به مرور اضافه خواهد شد.